Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ- oświadczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ- oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr4 do SIWZ- wzór umowy