W celu zawarcia lub rozwiązania umowy na wywóz nieczystości ciekłych należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w siedzibie Spółki w Sekretariacie (pokój nr 8 na I piętrze).WNIOSEK o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Wniosek o ROZWIĄZANIE umowy na wywóz nieczystości ciekłych


Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością, z której będą obierane nieczystości tj. kopię aktu notarialnego lub odpis z księgi wieczystej.

Szczegółowe informacje, pomoc w wypełnieniu oraz druki wniosków można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta (pokój nr 2 na parterze).

Więcej na temat usługi odbioru nieczystości ciekłych TUTAJ.

W celu zawarcia lub rozwiązania umowy na wywóz nieczystości stałych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w siedzibie Spółki w Sekretariacie (pokój nr 8 na I piętrze).


WNIOSEK o zawarcie umowy na wywóz nieczystości stałych

Wniosek o ROZWIĄZANIE umowy na wywóz nieczystości stałych


Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością, z której będą obierane nieczystości tj. kopię aktu notarialnego, odpis z księgi wieczystej lub umowę najmu,
  • NIP,
  • REGON,
  • KRS lub wpis do rejestru działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje, pomoc w wypełnieniu oraz druki wniosków można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta (pokój nr 2 na parterze).

Więcej na temat usługi odbioru odpadów TUTAJ.

W celu zawarcia lub rozwiązania umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, domów wielorodzinnych, bliźniaków oraz dla współużytkowników jednego przyłącza należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w siedzibie Spółki w Sekretariacie (pokój nr 8 na I piętrze).WNIOSEK o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości

WNIOSEK o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków dla współużytkowników jednego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

WNIOSEK o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków dla nieruchomości wielolokalowej (domy wielorodzinne, bliźniaki)

Wniosek o ROZWIĄZANIE umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

Wniosek o zawarcie umowy z użytkownikami lokali w nieruchomości wielolokalowej

Wniosek o rozliczenie podwodomierza


 

Do wniosków o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo dysponowania nieruchomością tj. akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej oraz okazać się dowodem osobistym.

Szczegółowe informacje, pomoc w wypełnieniu oraz druki wniosków można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta (pokój nr 2 na parterze).

Więcej na temat dostarczania wody i odprowadzania ścieków TUTAJ i TUTAJ.

W celu zlecenia usługi sprzątania placów, chodników, odśnieżania, pielęgnacji zieleni,wycinki drzew itp. należy wypełnić poniższe zlecenie  i złożyć je w siedzibie Spółki w Sekretariacie (pokój nr 8 na I piętrze).ZLECENIE na usługi dodatkowe (np.: sprzątanie, koszenie, wycinka drzew itp.)

 


Szczegółowe informacje, pomoc w wypełnieniu oraz druk zlecenia można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta (pokój nr 2 na parterze).

Więcej na temat utrzymania czystości i zieleni TUTAJ.

W celu podłączenia nieruchomości położonej w granicach administracyjnych miasta Lubartów do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej eksploatowanej przez PGK Sp. z o.o. należy  złożyć w Sekretariacie Spółki (pokój nr 8, I piętro, ul.Parkowa 6):

  • zlecenie na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci,
  • mapę zasadniczą lub mapę do celów projektowych,
  • dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością (akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej) do wglądu.

ZLECENIE na wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci miejskiej


PGK Sp. z o.o. określa warunki w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia zlecenia (w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu).

Wnioskodawca odbiera opracowane warunki techniczne wraz z fakturą (za wydanie warunków i odbiór przyłącza/y) w Sekretariacie Spółki (pokój nr 8, I piętro, ul.Parkowa 6). Fakturę można opłacić w Kasie Spółki (pokój nr 4, parter, ul.Parkowa 6) lub przelewem.

Po wykonaniu projektów przyłącza/y Inwestor zobowiązany jest przedłożyć je do uzgodnienia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dokumentacja projektowa uzgadniana jest w terminie 14 dni od daty jej wpływu. Dokumentację należy dostarczyć do działu DWK (Ujęcie Wody, ul. Nowodworska).

PGK Sp. z o.o. dokonuje odbioru technicznego przyłącza/y. Podstawą do sporządzenia protokołu odbioru jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, którą Inwestor jest zobligowany dostarczyć. Termin odbioru należy uzgodnić z Działem Wodociągowo-Kanalizacyjnym tel. 81 855 25 20 (Ujęcie Wody, ul. Nowodworska).

Protokół odbioru przyłącza/y jest podstawą do zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

PGK Sp. z o.o. zapewnia wodomierz oraz jego montaż na przyłączu. Na potwierdzenie wstawienia wodomierza Inwestor otrzymuje protokół montażu. Termin montażu należy uzgodnić z z Działem Wodociągowo-Kanalizacyjnym tel. 81 855 25 20 (Ujęcie Wody, ul. Nowodworska)

Szczegółowe informacje na temat podłączenia nieruchomości do sieci można uzyskać w Dziale Wodociągowo-Kanalizacyjnym tel. 81 855 25 20 (ul. Nowodworska).

Włączenie do sieci jest nieodpłatne.

ul. Parkowa 6
Sekretariat 81 8552096

ul. Parkowa 6
Sekretariat 81 8552096

ul. Parkowa 6
Kasa 81 8552096