Laboratorium PGK Sp. z o.o. mieści się w budynku Ujęcia Wody przy ul. Nowodworskiej. Od stycznia 2012 r. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium świadczy usługi badań fizyko-chemicznych ścieków oraz badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody.

W celu zlecenia usługi badań laboratoryjnych należny kontaktować się z pracownikami:

mgr inż. Izabela Dąbrowska-Strojek tel/fax. 81 854 34 75 wew. 37
mgr Renata Twardowska,
Jolanta Siłuch,
Jolanta Badzio
tel. 81 854 34 75 wew. 36

Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć Sys­tem Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz otrzymać certyfikat akre­dytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium PGK Spółka z o.o. w Lubartowie podjęło prace związane z uzyskaniem akredytacji na wykonywane badania. Decyzja o podjęciu tych działań wynikała z wymagań stawianych laboratoriom wodno-ściekowym na tle nowych regulacji prawnych oraz wymagań jakościowych. Prace rozpoczęły się od szkoleń personelu, powołania zespołu ds. akredytacji i przygotowania dokumentacji systemu jakości, to jest Księgi Jakości i procedur systemowych opisujących funkcjonujący system jakości. W ramach wdrażanego Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium została opracowana i zatwierdzona Polityka Jakości Laboratorium oraz Deklaracja Kierownika Laboratorium. Funkcjonowanie zgodnie z założoną w Księdze Jakości polityką ułatwia, systematyzuje i porządkuje pracę w laboratorium. Laboratorium PKG Sp. z o.o. spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005, co ma ułatwić uniknięcie błędów oraz zagwarantować, że nie będą one powielane.
Laboratorium dba o własną wiarygodność, mając poczucie odpowiedzialności za poziom wykonywanych prac, spełnia wymagania klientów oraz przyczynia się do budowania wizerunku PGK Sp. z o.o. w Lubartowie. Laboratorium wykonuje badania wody i ścieków głównie na potrzeby własne, ale i na zlecenia z zewnątrz. Badania prowadzone są tak, aby zagwarantować odbiorcom wysoką jakość, poufność i terminowość wykonywanych badań. Najważniejszym wskaźnikiem oceny naszej pracy jest: jakość wody i odprowadzanych ścieków. Podstawą jest kompetentny personel, posiadający umiejętności korzystania ze sprzętu laboratoryjnego i prowadzący badania odpowiednimi metodami. To również odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie. Współpracujemy również z innymi laboratoriami, wymieniając doświadczenia zawodowe. Uczestniczymy w badaniach porównawczych.


Laboratorium badania wody

577Laboratorium wykonując badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne prowadzi:

 • kontrolę jakości ujmowanej wody
 • kontrolę procesu technologicznego na stacji uzdatniania wody
 • kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci i bezpośrednio do konsumenta
 • kontrolę jakości wody na końcówkach sieci wodociągowej

Prowadzone badania pozwalają ocenić czy woda podawana do sieci spełnia wymagania fizykochemiczne określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417 z póź. zm.). Szczegółowe dane dotyczące wody podawanej do sieci zamieszczone są w komunikacie o jakości wody.


Laboratorium badania ścieków578

W związku z wymaganiami stawianymi oczyszczalniom ścieków pod względem jakości odprowadzanych ścieków, Laboratorium PGK Sp. z o.o wykonując badania fizyko-chemiczne prowadzi:

 • kontrolę jakości ścieku surowego i oczyszczonego,
 • kontrolę jakości odbiornika ścieków oczyszczonych – rzeki Wieprz.

Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach do odbiornika zgodnie z załącznikiem nr 1, Rozporządzeniem Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych Leśnictwa oraz zgodnie z wydanym pozwoleniem wodno-prawnym nie mogą przekraczać:

BZT5

95 % redukcji zanieczyszczeń

ChZT

95 % redukcji zanieczyszczeń

Zawiesina ogólna

95 % redukcji zanieczyszczeń

Azot ogólny

15,0

mg N/dm3

Fosfor ogólny

2,0

mg P/dm3

Temperatura odprowadzanych ścieków nie może przekroczyć 35oC, a odczyn pH powinien zawierać się w zakresie 6,5-9,0. ścieki wprowadzone do odbiornika nie mogą powodować w nim: zmian naturalnej barwy, mętności i zapachu; formowaniu się piany i osadów; zmian w naturalnej biocenozie charakterystycznej dla wód odbiornika zawierać odpadków stałych i ciał pływających.

Do obowiązków Laboratorium należy także kontrola zakładów wprowadzających ścieki do kanalizacji miejskiej oraz ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym.

AkredytacjaAB 1310 taki numer akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji otrzymało Laboratorium PGK Sp. z o. o. w Lubartowie. Laboratorium otrzymało akredytację jako laboratorium badawcze w zakresie badań ścieków. Akredytacja obejmuje dziedzinę: badania chemiczne ścieków oraz badania właściwości fizycznych ścieków. Będzie obowiązywać do 9 stycznia 2020 r.

Uzyskanie Certyfikatu Akredytacji przez laboratorium badawcze jest na razie jedynym udokumentowanym elementem systemu zapewnienia jakości w Spółce.

W Laboratorium we wrześniu 2011 roku przeprowadzono audit akredytacyjny obejmujący system jakości jak i kompetencje personelu laboratorium. Certyfikat otrzymaliśmy w styczniu 2012 roku. Certyfikat zobowiązuje Laboratorium do zapewnienie najwyższego standardu badań przy zastosowaniu nowoczesnych, udokumentowanych, gwarantujących powtarzalność oraz niezawodność technik badawczych, wzrost jakości świadczonych usług poprzez doskonalenie istniejących. Certyfikat akredytacji mówi o tym, że otrzymane wyniki są wynikami wiarygodnymi. Laboratorium musiało udowodnić własne umiejętności. Podstawą do udowodnienia jest kompetentny personel, posiadający umiejętności odpowiednie kwalifikacje i umiejętności korzystania ze sprzętu laboratoryjnego oraz prowadzenia badan odpowiednimi metodami.

DEKLARACJA
Kierownika Laboratorium
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie
Jako kierownik laboratorium zobowiązuję się do realizacji polityki jakości określonej przez Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. poprzez:
 • zachowania zgodności systemu zarządzania jakością zgodnego z normą 17025:2005wykonywania badań zaspakajających potrzeby i oczekiwanie klientów,
 • zapewnienie poprawności wyników badań otrzymanych w określonych warunkach
  i przy zastosowaniu obowiązujących w Laboratorium norm i procedur badawczych,
 • niezbędną dokładność wykonywanych pomiarów przy użyciu wyposażenia, pomiarowego podlegającego stosownej kontroli metrologicznej i nadzorowi.
Oświadczam, że:
 • personel zna i rozumie treść polityki jakości,
 • wszyscy pracownicy mają dostęp do dokumentów opisujących system zarządzania
  i w sposób świadomy realizują wszystkie zawarte w nich postanowienia,
 • Laboratorium działa bezstronnie i niezależnie w zakresie sposobu przeprowadzania działań,
 • Laboratorium nie ulega naciskom ani żadnym innym oddziaływaniom zewnętrznym ani wewnętrznym, które mogłyby wpływać na uzyskane wyniki prowadzonych badań.
                                                                                              Kierownik Laboratorium
                                                                                         mgr inż.  Izabela Dąbrowska-Strojek
Laboratorium jest jednostką organizacyjną Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie i funkcjonuje jako dział w Spółce i jest podległe bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
         W ramach Systemu Zarządzania Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005. Zakres działań Laboratorium obejmuje badania w zakresie analiz fizykochemicznych wody i ścieków oraz analiz mikrobiologicznych wody. Laboratorium dba o własną wiarygodność, mając poczucie odpowiedzialności za poziom wykonywanych prac, spełnia wymagania klientów oraz przyczynia się do budowania wizerunku PGK Sp. z o.o. w Lubartowie.
W ramach utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Laboratorium Kierownictwu i pracownikom Laboratorium wyznaczono następujące cele:
 • zapewnienie najwyższego standardu badań przy zastosowaniu nowoczesnych, udokumentowanych, gwarantujących powtarzalność oraz niezawodność technik badawczych
 • podnoszenie kwalifikacji personelu Laboratorium,
 • wzrost jakości świadczonych usług poprzez doskonalenie istniejących, opracowanie
  i wdrożenie nowych metod badawczych oraz sposobu obsługi klientów,
 • ugruntowanie zaufania klientów do wiarygodności i rzetelności badań,
 • uzyskania akredytacji na wybrane metody badawcze w Polskim Centrum Akredytacji,
Wyznaczone sobie cele realizujemy poprzez:
 • zapewnienie poprawności wyników badań otrzymanych w określonych warunkach
  i przy zastosowaniu obowiązujących w Laboratorium norm i procedur badawczych,
 • niezbędną dokładność wykonywanych pomiarów przy użyciu wyposażenia pomiarowego podlegającego stosownej kontroli metrologicznej i nadzorowi,
 • uczestnictwo personelu w szkoleniach,
 • prawidłowe sterowanie i  przechowywanie w odpowiedni sposób wszystkich dokumentów, zapisów i obiektów badań,
 • monitorowanie i zastosowanie wymagań prawnych i wymagań naszych klientów,
 • wykrywanie i korygowanie słabych elementów Systemu Zarządzania Laboratorium oraz podejmowanie ewentualnych działań zapobiegawczych.
         Personel Laboratorium zna i rozumie treść niniejszej polityki. Wszyscy pracownicy mają dostęp do dokumentów opisujących system zarządzania i w sposób świadomy realizują wszystkie zawarte w nich postanowienia. Personel ma również możliwość współuczestniczenia w doskonaleniu Systemu Zarządzania Laboratorium.
         Zarząd PGK Sp. z o.o. w Lubartowie zobowiązuje się do zachowywania zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, do zapewnienia właściwych procesów komunikacyjnych, do zapewnienia środków niezbędnych do wdrożenia polityki jakości Laboratorium PGK Sp. z o.o. w Lubartowie oraz ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Laboratorium.
Prezes Zarządu
mgr Tomasz Marzęda

Laboratorium PGK Sp. z o. o. w Lubartowie informuje, że posiada zatwierdzoną pozytywnie decyzję Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie.

Decyzja upoważnia Laboratorium PGK Sp. z o. o. do wykonywania badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a wyniki zgodnie z obowiązującym prawem będą honorowane przez władze sanitarne jak również administracyjne (zgodnie z art. 12 ust.4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139)).