Laboratorium PGK Sp. z o.o. mieści się w budynku Ujęcia Wody przy ul. Nowodworskiej 11. Od stycznia 2012 r. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium świadczy usługi badań fizyko-chemicznych ścieków oraz badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody.

W celu zlecenia usługi badań laboratoryjnych należny kontaktować się z pracownikami:

mgr inż. Izabela Dąbrowska-Strojek tel/fax. 81 854 34 75 wew. 37
mgr Renata Twardowska,
Jolanta Siłuch,
Jolanta Badzio
tel. 81 854 34 75 wew. 36

Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć Sys­tem Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz otrzymać certyfikat akre­dytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium PGK Spółka z o.o. w Lubartowie podjęło prace związane z uzyskaniem akredytacji na wykonywane badania. Decyzja o podjęciu tych działań wynikała z wymagań stawianych laboratoriom wodno-ściekowym na tle nowych regulacji prawnych oraz wymagań jakościowych. Prace rozpoczęły się od szkoleń personelu, powołania zespołu ds. akredytacji i przygotowania dokumentacji systemu jakości, to jest Księgi Jakości i procedur systemowych opisujących funkcjonujący system jakości. W ramach wdrażanego Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium została opracowana i zatwierdzona Polityka Jakości Laboratorium oraz Deklaracja Kierownika Laboratorium. Funkcjonowanie zgodnie z założoną w Księdze Jakości polityką ułatwia, systematyzuje i porządkuje pracę w laboratorium. Laboratorium PKG Sp. z o.o. spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02, co ma ułatwić uniknięcie błędów oraz zagwarantować, że nie będą one powielane.
Laboratorium dba o własną wiarygodność, mając poczucie odpowiedzialności za poziom wykonywanych prac, spełnia wymagania klientów oraz przyczynia się do budowania wizerunku PGK Sp. z o.o. w Lubartowie. Laboratorium wykonuje badania wody i ścieków głównie na potrzeby własne, ale i na zlecenia z zewnątrz. Badania prowadzone są tak, aby zagwarantować odbiorcom wysoką jakość, poufność i terminowość wykonywanych badań. Najważniejszym wskaźnikiem oceny naszej pracy jest: jakość wody i odprowadzanych ścieków. Podstawą jest kompetentny personel, posiadający umiejętności korzystania ze sprzętu laboratoryjnego i prowadzący badania odpowiednimi metodami. To również odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie. Współpracujemy również z innymi laboratoriami, wymieniając doświadczenia zawodowe. Uczestniczymy w badaniach porównawczych.


Laboratorium badania wody

577Laboratorium wykonując badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne prowadzi:

 • kontrolę jakości ujmowanej wody
 • kontrolę procesu technologicznego na stacji uzdatniania wody
 • kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci i bezpośrednio do konsumenta
 • kontrolę jakości wody na końcówkach sieci wodociągowej

Prowadzone badania pozwalają ocenić czy woda podawana do sieci spełnia wymagania fizykochemiczne określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417 z póź. zm.). Szczegółowe dane dotyczące wody podawanej do sieci zamieszczone są w komunikacie o jakości wody.


Laboratorium badania ścieków578

W związku z wymaganiami stawianymi oczyszczalniom ścieków pod względem jakości odprowadzanych ścieków, Laboratorium PGK Sp. z o.o wykonując badania fizyko-chemiczne prowadzi:

 • kontrolę jakości ścieku surowego i oczyszczonego,
 • kontrolę jakości odbiornika ścieków oczyszczonych – kanału.

Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach do odbiornika zgodnie z załącznikiem nr 1, Rozporządzeniem Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych Leśnictwa oraz zgodnie z wydanym pozwoleniem wodno-prawnym nie mogą przekraczać:

BZT5

 90 %

 minimalny procent  redukcji zanieczyszczeń

ChZT

75 %

minimalny procent  redukcji zanieczyszczeń

Zawiesina ogólna

 90 %

 minimalny procent  redukcji zanieczyszczeń

Azot ogólny

 70 %

minimalny procent  redukcji zanieczyszczeń

Fosfor ogólny

80 %

minimalny procent  redukcji zanieczyszczeń

Temperatura odprowadzanych ścieków nie może przekroczyć 35oC, a odczyn pH powinien zawierać się w zakresie 6,5-9,0. ścieki wprowadzone do odbiornika nie mogą powodować w nim: zmian naturalnej barwy, mętności i zapachu; formowaniu się piany i osadów; zmian w naturalnej biocenozie charakterystycznej dla wód odbiornika zawierać odpadków stałych i ciał pływających.

Do obowiązków Laboratorium należy także kontrola zakładów wprowadzających ścieki do kanalizacji miejskiej oraz ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym.

AB 1310 taki numer akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji otrzymało Laboratorium PGK Sp. z o. o. w Lubartowie. Laboratorium otrzymało akredytację jako laboratorium badawcze w zakresie badań ścieków. Akredytacja obejmuje dziedzinę: badania chemiczne ścieków oraz badania właściwości fizycznych ścieków. Będzie obowiązywać do 9 stycznia 2024 r.

Uzyskanie Certyfikatu Akredytacji przez laboratorium badawcze jest na razie jedynym udokumentowanym elementem systemu zapewnienia jakości w Spółce.

W Laboratorium we wrześniu 2011 roku przeprowadzono audit akredytacyjny obejmujący system jakości jak i kompetencje personelu laboratorium. Certyfikat otrzymaliśmy w styczniu 2012 roku. Certyfikat zobowiązuje Laboratorium do zapewnienie najwyższego standardu badań przy zastosowaniu nowoczesnych, udokumentowanych, gwarantujących powtarzalność oraz niezawodność technik badawczych, wzrost jakości świadczonych usług poprzez doskonalenie istniejących. Certyfikat akredytacji mówi o tym, że otrzymane wyniki są wynikami wiarygodnymi. Laboratorium musiało udowodnić własne umiejętności. Podstawą do udowodnienia jest kompetentny personel, posiadający umiejętności odpowiednie kwalifikacje i umiejętności korzystania ze sprzętu laboratoryjnego oraz prowadzenia badan odpowiednimi metodami.

Laboratorium jest jednostką organizacyjną Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie i funkcjonuje jako dział w Spółce i jest podległe bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

W ramach Systemu Zarządzania Laboratorium spełnia wymagania normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz Polskiego Centrum Akredytacji, jako jednostki udzielającej uznania.

Zakres działalności laboratoryjnej obejmuje badania w zakresie analiz fizykochemicznych wody i ścieków i analiz mikrobiologicznych wody, wykonywane wyłącznie w stałej siedzibie Laboratorium oraz pobieranie próbek ścieków, realizowane w miejscach wskazanych przez klienta. Prowadząc swoją działalność Laboratorium zobowiązuje
się do postępowania zgodnie z zasadami profesjonalnej praktyki oraz do zagwarantowania wysokiej jakości świadczonych usług. Laboratorium dba o własną wiarygodność, mając poczucie odpowiedzialności za poziom wykonywanych prac, spełnia wymagania Klientów
oraz przyczynia się do budowania wizerunku PGK Sp. z o.o. w Lubartowie.

W ramach utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Laboratorium Kierownictwu i pracownikom Laboratorium wyznaczono następujące cele:

 • zapewnienie najwyższego standardu badań przy zastosowaniu nowoczesnych, udokumentowanych, gwarantujących niezawodnośćorazwydanie ważnego wyniku technik i metod badawczych,
 • utrzymanie najwyższej jakości i wiarygodności świadczonych usług poprzez doskonalenie istniejących i wdrażanie nowych metod badawczych oraz sposobu obsługi klientów, pozwalających na ugruntowanie pozyskanego zaufania klientów,
 • podnoszenie kwalifikacji personelu Laboratorium,
 • zaspokajanie potrzeb Klienta, w tym spełnienie są wymagania obowiązujących przepisów prawa,
 • zachowanie bezstronności prowadzonej działalności laboratoryjnej poprzez nieuleganie naciskom komercyjnym, finansowym ani żadnym innym oddziaływaniom zewnętrznym ani wewnętrznym, które mogłyby wpływać na ważność uzyskiwanych wyników,
 • zachowanie poufności w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji działalności laboratoryjnej, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo,
 • uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na wybrane metody badawcze i pobierania próbek.

Wyznaczone sobie cele realizujemy poprzez:

 • zapewnienie ważności wyników badań otrzymanych w określonych warunkach
  i przy zastosowaniu obowiązujących w Laboratorium norm i procedur badawczych,
 • niezbędną dokładność wykonywanych pomiarów przy użyciu wyposażenia pomiarowego podlegającego stosownej kontroli metrologicznej i nadzorowi,
 • uczestnictwo personelu w szkoleniach,
 • monitorowanie ważności wyników, w tym uczestnictwo m.in. w badaniach biegłości,
 • prawidłowy nadzór i w odpowiedni sposób przechowywanie wszystkich dokumentów, zapisów i obiektów badań,
 • monitorowanie i zastosowanie właściwych wymagań prawnych i wymagań naszych klientów,
 • zapewnienie niezależności, bezstronności i poufności wykonywanych badań oraz spójnego działania Laboratorium,
 • wykrywanie i korygowanie słabych elementów Systemu Zarządzania Laboratorium oraz podejmowanie ewentualnych działań doskonalących,
 • ciągłe doskonalenie systemu zarzadzania, w tym rozpatrywanie ryzyka i szans związanych z prowadzoną działalnością laboratoryjną.

Kompetentny, działający bezstronnie personel Laboratorium zna i rozumie treść niniejszej polityki, ma dostęp do dokumentów opisujących system zarządzania i w sposób świadomy realizuje wszystkie zawarte w nich postanowienia.

Zarząd PGK Sp. z o.o. w Lubartowie zobowiązuje się do zachowywania
zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, do zapewnienia
właściwych procesów komunikacyjnych, do zapewnienia środków niezbędnych
do wdrożenia polityki jakości Laboratorium PGK Sp. z o.o. w Lubartowie oraz ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Laboratorium.

Kierownik Laboratorium                                                                                                                                                                                                      Prezes Zarządu

mgr inż. Izabela Dąbrowska – Strojek                                                                                                                                                        mgr inż. Sławomir Czerniak

Laboratorium PGK Sp. z o. o. w Lubartowie informuje, że posiada zatwierdzone pozytywnie decyzje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie.

Decyzja upoważnia Laboratorium PGK Sp. z o. o. do wykonywania badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a wyniki zgodnie z obowiązującym prawem będą honorowane przez władze sanitarne jak również administracyjne (zgodnie z art. 12 ust.4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139)).