Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załączniki nr 2 i 3- Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Dokumentacja techniczna:

Dokumentacja techniczna budowy grobu jednomiejscowego

Dokumentacja techniczna budowy grobu dwumiejscowego

Dokumentacja techniczna budowy grobu trzymiejscowego

Załącznik nr 7 – Przedmiary robót