Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  informuje, że  na podstawie art.24f  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2018r. poz.1152) od 5 lipca 2019  roku obowiązuje nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

L.p. Zaopatrzenie w wodę j.m. Cena [zł]
1 Dla gospodarstw domowych gminy Miasto Lubartów m3 netto: 2,75
brutto:2,97
2 Dla pozostałych odbiorców m3 netto: 2,82
brutto:3,05
L.p. Odprowadzanie ścieków j.m. Cena [zł]
1 Ścieki od gospodarstw domowych gminy Miasto Lubartów m3 netto:6,77
brutto:7,31
2 Ścieki od pozostałych odbiorców m3 netto: 6,95
brutto: 7,51
L.p. Stawka opłaty abonamentowej j.m. Cena [zł]
1 Na odbiorcę w rozliczeniach opartych o wskazanie wodomierza głównego zł/miesiąc netto: 7,30
brutto: 7,88
2 Na odbiorcę w lokalu budynku wielolokalowego zł/miesiąc netto: 4,89
brutto: 5,28
3 Na odbiorcę w rozliczeniach opartych o wskazanie wodomierza dodatkowego (podlicznika) zł/miesiąc netto: 3,15
brutto: 3,40
4 Na odbiorcę w rozliczeniach za odbiór ścieków w przypadku braku urządzenia pomiarowego, według wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody odbiorcy usług zł/miesiąc netto: 7,30
brutto: 7,88
5 Na odbiorcę usług rozliczanego na podstawie przeciętnych norm zużycia wody zł/miesiąc netto: 3,67
brutto: 3,96

Pozostałe cenniki

L.p. Wydanie warunków technicznych i odbiór przyłączy j.m. Cena [zł] netto
1 warunki na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych szt. 111,00
2 warunki na wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 szt. 167,00
3 warunki na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do budynku lub na działkę dla osób fizycznych szt. 51,00
4 warunki na wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku lub na działkę dla osób fizycznych 2 szt. 77,00
5 odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego szt. 97,00
6 odbiór dwóch przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego 2 szt. 145,50

L.p. Dodatkowe usługi wod-kan j.m. Cena [zł] netto
1 Czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym DAF SSC-7
roboczogodzina pracy sprzętu dojazd
h
km
241,00
6,30
2 Włączanie przyłączy domowych do miejskiej sieci wodociągowej pod ciśnieniem szt. 209,00
3 Wznowienie dostawy wody w przypadku jej wstrzymania z winy odbiorcy szt. 112,00
4 Założenie plomby na śrubunku wodomierza głównego szt. 43,00
5 Praca samochodu Pogotowia Technicznego – Peugeot km 3,10
6 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy wody szt. 184,20
7 Montaż podwodomierza ∅ 15 mm do odczytu radiowego diehl szt. 136,40
8 Montaż podwodomierza ∅ 15 mm do odczytu radiowego bmeters szt. 136,40
9 Montaż podwodomierza ∅ 20 mm do odczytu radiowego diehl szt. 150,40
10 Montaż podwodomierza ∅ 20 mm do odczytu radiowego bmeters szt. 150,40
11 Montaż podwodomierza ∅ 25 mm do odczytu radiowego szt. 353,10
12 Montaż podwodomierza ∅ 40 mm do odczytu radiowego szt. 810,30
13 Montaż podwodomierza ∅ 50 mm do odczytu radiowego szt. 1767,10
14 Montaż podwodomierza ∅ 80 mm do odczytu radiowego szt. 2752,00
15 Montaż podwodomierza sprzężonego ∅ 80/20 mm do odczytu radiowego szt. 3314,80
Wydanie informacji o jakości wody pitnej podawanej do miejskiej sieci wodociągowej szt. 25,00 zł

W sprawach cen na pozostałe usługi komunalne prosimy kontaktować się z  Dział Usług Komunalnych tel. 81-855-29-79