Instrukcja prawidłowego montażu wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej i zasady rozliczania zużytej wody i odprowadzonych ścieków w przypadku wykorzystana wody do podlewania.


Bezpowrotne zużycie wody jest to wykorzystanie pobranej wody m.in. do podlewania ogrodu, trawnika bez powstawania ścieków. Ilość odprowadzanych z nieruchomości ścieków jest określana na podstawie ilości zużytej wody. Aby  pomniejszyć ilość odprowadzanych ścieków trzeba udokumentować ilość wody zużywanej bezpowrotnie.W tym celu należy wykonać instalację do podlewania z oddzielnym licznikiem wody (podlicznikiem).

ZASADY MONTAŻU WODOMIERZA JAKO PODLICZNIKA  WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ:

 • Wodomierz – podlicznik powinien być umieszczony za wodomierzem głównym na instalacji przeznaczonej do podlewania   w budynku, bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny, w studzience wodomierzowej usytuowanej na terenie ogrodu lub w przypadku zainstalowania wodomierza głównego w studni wodomierzowej istnieje możliwość montażu podlicznika w tejże studni.
 • Wodomierz – podlicznik musi posiadać ważną cechę legalizacyjną (ważność cechy wynosi 5 lat).
 • Wielkość i parametry wodomierza należy dobrać odpowiednio do planowanego zużycia i wydajności przyłącza.
 • Wodomierz – podlicznik należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza.
 • Dostęp do wodomierza – podlicznika powinien być bezpieczny i umożliwiać swobodne odczytywanie jego stanu.
 • Woda pobierana za podlicznikiem może być wykorzystana tylko jako woda bezpowrotnie zużyta (nie może być odprowadzana do kanalizacji).
 • Niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem a zewnętrznym zaworem czerpalnym do podlewania.
 • Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą  i ponowną legalizacją licznika wody (co 5 lat), wykonuje inwestor/właściciel nieruchomości na własny koszt.
 • Wykonanie instalacji i zamontowanie podlicznika należy zgłosić do Działu Obsługi Klienta tel. 81 855 23 87 pokój nr 2 w budynku biurowym przy ul. Parkowa 6.
 • W ustalonym terminie pracownicy PGK Sp. z o.o. zweryfikują poprawność wykonania instalacji i w przypadku braku zastrzeżeń,  zaplombują elementy złączne (śrubunki).


WAŻNE!

W przypadku gdy podlicznik ma być zamontowany w studni lub wodomierz główny odczytywany jest drogą  radiową, podlicznik musi być przystosowany do zamontowania nakładki radiowej IZAR RC 868 i R4 PL firmy Diehl Metering. Jeśli Odbiorca posiada inne podwodomierze one także muszą spełniać ten warunek. Nakładkę radiową IZAR RC 868 i R4 PL firmy Diehl Metering nieodpłatnie zapewnia Spółka. Jeżeli konieczne jest dostosowanie podwodomierza do odczytu radiowego, oferujemy  usługę montażu tego podwodomierza według cennika zawartego na stronie Taryfy i cenniki-  Dodatkowe usługi wod-kan

Powyższa zasada obowiązuje także, gdy PGK Sp. z o.o. wymienia główny wodomierz na przystosowany do odczytu droga radiową.


ZASADY ROZLICZANIA WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ:

 • odczyty wskazań wodomierza głównego i podlicznika wykonywane będą przez pracownika PGK Sp. z o.o. w Lubartowie,
 • rozliczenie za odprowadzone ścieki nastąpi na podstawie wskazania wodomierza głównego pomniejszonego o wskazanie podlicznika (ilość wody zużytej bezpowrotnie),
 • rozliczenie za zużycie wody nastąpi na podstawie wskazania wodomierza głównego,
 • za rozliczanie podlicznika zostanie doliczona opłata abonamentowa zgodnie z obowiązującą taryfą opłat.

Przed podjęciem decyzji o montażu podlicznika na instalacji do podlewania zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb dotyczących bezpowrotnego zużywania wody, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem oraz przeanalizowanie możliwych do uzyskania korzyści w najbliższych latach przy uwzględnieniu dodatkowej opłaty abonamentowej.

schenat-montażu-podlicznika2