Działając na podstawie art.24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z póżn. zm.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza, że na sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 22 maja 2014 r. podjęto uchwałę nr XLVII/258/14 o przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczasowej Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1.07.2014 do 30.06.2015 r.