Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana z dnia 24.09.2018 r.

SIWZ wraz z załącznikami – zmiana z dnia 24.09.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Zał nr 8 – Przedmiar robót obmiar robót

Dokumentacja projektowa