Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie jest beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 priorytet I, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach którego Spółka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej, środowiskowej i analitycznej na potrzeby modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji sanitarnej w Lubartowie”.
Projekt obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, środowiskowej i analitycznej, stanowiącej etap prac przygotowawczych dla inwestycji infrastrukturalnej związanej z modernizacją oczyszczalni ścieków, gospodarki osadowej oraz budową sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubartowa.

Wartość projektu wynosi 720 tys. zł netto. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 612 tys. zł.

Projekt zostanie zrealizowany do 15 grudnia 2015 r.

Poniżej galeria zdjęć z podpisania umowy o dofinansowanie w siedzibie WFOŚiGW w Lublinie.