W związku z poruszaną w ostatnim czasie, przez lokalne media kwestią budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej, Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie uważa za zasadne przekazanie Mieszkańcom wiarygodnych informacji.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Krańcowa” zostało ujęte w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na lata 2013-2016 przyjętym Uchwałą Nr XXII/122/12 Rady Miasta Lubartów z dnia 24 kwietnia 2012 r. Zaplanowane nakłady finansowe na budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Lubartowa na lata objęte w/w Planem wynoszą łącznie 1,2 mln zł, natomiast koszty budowy kanalizacji w samej tylko ul. Krańcowej i ulicach przyległych szacowane są na kwotę 4 mln. zł.

W związku z powyższym, w maju 2014 r., Spółka złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej, środowiskowej i analitycznej na potrzeby modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji sanitarnej w Lubartowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 priorytet I, działanie 1.1: Gospodarka wodno-ściekowa.
W dniu 16.10.2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie została zawarta umowa na dofinansowanie realizacji w/w projektu, który obejmuje opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni, jak również opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej i ulicach do niej przyległych.

Przedmiotowa dokumentacja projektowa zostanie wykonana do  dnia 31.10.2015 r.

Kolejnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i aplikowanie o środki na realizację w/w projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zarząd PGK Sp. z o.o. zapewnia Mieszkańców, iż dostrzega palący problem braku kanalizacji w ul. Krańcowej i ulicach przyległych oraz, że dołoży wszelkich możliwych starań aby sfinalizować rozpoczęte działania. Realizacja tej inwestycji leży bowiem nie tylko w interesie Spółki, ale przede wszystkim Mieszkańców, gdyż znacząco poprawi jakość życia i umożliwi szybszy rozwój tej części miasta.

Prezes Zarządu

Podpisanie umowy w WFOŚiGWTomasz Marzęda